آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام) ثبت شده

به شماره 249619 و شناسه ملی 10102901102

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی عام)، مورخ 08/03/1402 و مجوز شماره021-989920/024 مورخ 23/02/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 850.000.000.000 ريال به مبلغ 1.200.000.000.000 ريال، منقسم به 1.200.000.000 سهم 1.000 ريالی به شرح زیر افزایش یابد:

1-   سرمایه فعلی شرکت:                            850.000.000.000 ريال

2-   مبلغ افزایش سرمایه:                          350.000.000.000 ريال

3-   مبلغ افزایش سرمایه پس از افزایش:     1.200.000.000.000 ريال

4-   ارزش اسمی هر سهم:                          1.000 ريال

5-   تعداد سهام عرضه شده:                     350.000.000 سهم

6-   نوع سهم:                                           عادی با نام

7-   محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:

  • ·

8-   موضوع افزایش سرمایه:

تأمین سرمایه در گردش

9-   به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 08/03/1402 تعداد 41 حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10-  با عنایت به دستورالعمل اجرایی بند “چ” ماده 68 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا مصوب 1396 مصوب 05/10/1401 هیئت مدیره سازمان و وفق بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید برای آن دسته از سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند به صورت الکترونیکی و با استفاده از سامانه ارتباطی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می گیرد.برای سایر سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند،روش استفاده از حق تقدم مطابق با الزامات مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می باشد.این دسته از سهامداران در صورتی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل،گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننماید،می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

11-  مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

12-  سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:

الف)سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام کرده اند و به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تامین نمی کند، می بایست ظرف مهلت مقرر با مراجعه به “درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه” به آدرس https://ddn.csdiran.ir، ضمن اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه در سامانه مذکور،بهای سهام یا مابه التفاوت آن را به حساب معرفی شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار واریز نمایند.سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است مبالغ ارزش اسمی حق تقدم های دریافتی را مطابق سیستم تسویه بانکی کشور، به حساب زیر واریز نماید. حساب شماره 0107013619001 به نام شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) نزد بانک ملی شعبه تولیددار با کد شعبه 1256. سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید مندرج در سامانه یاد شده، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر اعلام موافقت خود را با تبدیل مطالبات به سرمایه در سامانه ارتباطی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام نمایند.

تذکر: عدم اعلام موافقت با تبدیل مطالبات از طریق سامانه یاد شد، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد.

ب) سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند موظفند چنانچه به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی کند، می بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می باشد، به حساب شماره 0107013619001 به نام شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام) نزد بانک ملی شعبه تولیددار با کد شعبه 1256 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران، ابتدای جاده ساوه، خیابان شهید یادگار،شرکت داروسازی تولید دارو، کد پستی 1371616314 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.

سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند و به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند. می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم،مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران،ابتدای جاده ساوه،خیابان شهید یادگار، ،شرکت داروسازی تولید دارو، کد پستی 1371616314ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذکر:عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی،به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد.

13-  در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14-  حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری منظورخواهد شد.

نکات مهم:

  • ·با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید
  • ·تذکر: با توجه به ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق خواهد گرفت.
  • ·مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
  • · ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذاری هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.
  • ·ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس واوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
  • ·راهنمای کاربردی “درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه” از طریق آدرسhttps://ddn.csdiran.ir دردسترس سهامداران محترم می باشد.همچنین سهامداران محترم جهت هرگونه پرسش در رابطه با سامانه یاد شده می تواند با پشتیبانی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شماره 1569 تماس حاصل نمایند.
  • ·سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس مراجعه و یا با شماره تلفن 61171228 تماس حاصل نمایند.
    • ·گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس WWW.toliddaru.ir و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس WWW.Codal.ir در دسترس می باشد.

                                                                         هیأت مدیره شرکت داروسازی تولید دارو (سهامی عام)

دانلود فرم حق تقدم