تماس با ما

آدرس : ابتدای جاده ساوه – خیابان شهید یادگار – کد پستی 1371616314 شماره ثبت : 249619

تلفن : 02161170000

فکس : 02166620175

شکایات مشتریان : 02161171528

امور سهام : 02161171228

امور سهام : saham@toliddaru.ir

واحد مدیریت : info@toliddaru.ir

واحد بازرگانی :  purchase@toliddaru.ir

مسئول فنی : Qa@toliddaru.ir 

واحد فروش :  sales@toliddaru.irارتباط با ما